เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศ!! หมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ เมื่อสิ้นภาคเรียน 1/2557 (ด่วน)    
รายชื่อหมู่เรียน กศ.พป. รุ่น 17 ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพ ว่าด้วยการประเมินผล (กรณี GPAX ต่ำกว่า 1.80) คลิกดูรายละเอียด ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาทุกหมู่เรียนดังกล่าว คอยติดตามประกาศผลการพ้นสภาพฯ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศโดย   PU.INTHIRA   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2557
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2013   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-109-300 ต่อ 3546-48